Lịch công tác tuần 2 tháng 7 (từu ngay 8/7đến ngày 14/7/2019

Tháng Bảy 8, 2019 10:19 sáng
THỨ NỘI DUNG LÀM VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ (Người trực)
2 –  Tham mưu với chủ công trình và ban đại diện làm các bồn cây bóng mát vỉ hè trước cổng trường- Huy động phụ huynh che lưới 2 sân khu A, khu B – Đ/c Hải- Phụ huynh – Đ/c Hải
3 –  Tham mưu với chủ công trình và ban đại diện làm các bồn cây bóng mát vỉ hè trước cổng trường – Đ/c Hải + BĐD – Đ/c Hải
4 – Thăm lớp- Thu duyệt  hồ sơ hè các nhóm lớp- Họp giao ban bí thư tại UBND Xã – Đ/c Hải- Đ/c Hải – Đ/c Hải- Đ/c Khoa
5 – Họp sơ kết  hội khuyến học Xã- Thăm lớp khu B – Đ/c Hải-  Đ/c Hải – Đ/c Tươi- Đ/c Hải
6 – Trồng 2 cột điện phía trước cổng trường – Đ/c Hải + BĐD- Bảo vệ – Đ/c Hải
7 – Thăm lớp –  Đ/c Hải  – Đ/c Hải
CN –         Dọn vệ sinh môi trường  2 khu: khu A;  khu B –  Đ/c Hải+ CBGV – Đ/c Hải